วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

College of Marine Studies and Management

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางทะเลชั้นนำระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ห้องประชุม/สัมมนา

ห้องประชุม/สัมมนา อาคารใหม่ รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 80 คน

อุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

- Projector

- เครื่อง Visualizer

- เครื่องเสียง

- Video Conference

ราคาห้อง/วัน : ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ

ห้องประชุม/สัมมนา

ห้องประชุม/สัมมนาชั้น 3 รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 50 คน

อุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

- Projector

- เครื่อง Visualizer

- เครื่องเสียง

ราคาห้อง/วัน : ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ

ห้องประชุม/สัมมนา

ห้องประชุม/สัมมนาชั้น 2 รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 50 คนอุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

- Projector

- เครื่อง Visualizer

- เครื่องเสียง

ราคาห้อง/วัน : ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ