คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง กันยารัตน์ คอวนิช
หัวหน้าภาควิชา
053-944468
kanyarat.korwanich@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดรุณี โอวิทยากุล
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944470
darunee.o@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จินตนา อิทธิเดชารณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944470-2
chintana.itt@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944468
narumanas.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง กันยารัตน์ คอวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944468
kanyarat.korwanich@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ เอธัส อำพนนวรัตน์
อาจารย์
053-944470
aetas.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ ตรีภพ ปิติวรรณ
อาจารย์
053-944470
treephop.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดรุณี โอวิทยากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944470
darunee.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944468
atisak.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ เกษมสันต์ สุจริตวณิช
อาจารย์
44471
kasemsun.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ทิฆัมพร มะลิซ้อน
อาจารย์
053944468
thikumpond.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง พัชนี ชูวีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944470
patchanee.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944468
pinpinut.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตันยะ
อาจารย์
053-944468
suwat.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง วรพร หอมเสียง
อาจารย์
053-944470
woraporn.hom@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ปิยะนารถ จาติเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944468
piyanart.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944468
areerat.n@cmu.ac.th