คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
หัวหน้าภาควิชา
053944465
supassara.siraban@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อรนิดา วัฒนรัตน์
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944460
onnida.wattanarat@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พีรนิธ กันตะบุตร
ศาสตราจารย์
053-944460
piranit.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ภาพิมล ชมภูอินไหว
รองศาสตราจารย์
053-944460
papimon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944465
supassara.siraban@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ชนิกา แมนมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944460
chanika.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อรนิดา วัฒนรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944460
onnida.wattanarat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วรรณภา จินาเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944460
wannapa.c@cmu.ac.th
ทันตแพทย์ ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ
อาจารย์
053944489
nattakan.chai@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ กฤตานน อังคนาวราพันธุ์
อาจารย์
053-944465
kitanon.ang@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ กชพล คูหารัตนไชย
อาจารย์
053-944465
kachaphol.ku@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ พุฒิพงศ์ ศรีภินันท์
อาจารย์
053944465-11
puttipong.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิกันดา เขมาลีลากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944465
wikanda.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
รองศาสตราจารย์
053-944465
marasri.chai@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
รองศาสตราจารย์
053-944465
kanich.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วริศรา ศิริมหาราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944460
varisara.s@cmu.ac.th