คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์
หัวหน้าภาควิชา
053-944229
monnapat.m@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944238
soontaree.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา สวาทะนันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944256
sakda.swa@cmu.ac.th
อาจารย์ ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์
chanoknart.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง
รองศาสตราจารย์
053-944221
yongyouth.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
รองศาสตราจารย์
053-944229
suntonrapot.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารณ์ ทองงอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-
tharn.th@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นันทกา สุปรียาพร
อาจารย์
053-944299
nanthaka.fuseekul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944229
monnapat.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบัน พรเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944229
suban.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฏ์ นาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944229
pisith.nasee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แจ้งอักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944229
natthapol.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปริยานุช ชูประดิษฐ์
อาจารย์
053-944229
priyanut.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. คะเณยะ อ่อนนาง
อาจารย์
053-944229
kaneya.o@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภัทรมนัส ศรีตระกูล
อาจารย์
053944229
phattharamanat.sr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0539444257
nongluck.kienngam@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nampueng.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ออมสิน จตุพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944229
omsin.j@cmu.ac.th
อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้
อาจารย์
053944229
suleekan.thijae@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์
053-941220
somkiart.int@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์
053944201
kiatsuda.srisuk@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944-262
natad.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ เงินยวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sunee.ng@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันท์นภัส แสงฮอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944229
nannaphat.s@cmu.ac.th