คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัยณรงค์ กงแก้ว
หัวหน้าภาควิชา
053-944258
pichainarong.kong@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. กรัณย์ ปัญโญ
รองศาสตราจารย์
karrun.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัยณรงค์ กงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944258
pichainarong.kong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944258
chinawat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
อาจารย์
053-944258
sarawut.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน
อาจารย์
053941237
chairat.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษณะ บุญประสิทธิ์
อาจารย์
053-944258
kritsana.boon@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. หริพล ธรรมนารักษ์
อาจารย์
053944258
haripon.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ประพล รัตนไตร
อาจารย์
053944258
prapon.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
อาจารย์
053-944258
natcharjarn.rod@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ประกรณ์ ตุ้ยศรี
อาจารย์
053-944225
parkorn.tuisry@cmu.ac.th
อาจารย์ อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
อาจารย์
amnaj.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญถิ่น อินดาฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944261
boonthin.indarit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kanokwan.angkasith@cmu.ac.th