คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ อภิวงค์
หัวหน้าภาควิชา
053-943243
thanyarat.a@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลลา วิลัยทอง
รองหัวหน้าภาควิชา
053943243
villa.vilaithong@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
รองศาสตราจารย์
053-943243
thikan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เรืองศรี
รองศาสตราจารย์
053-943243
waraporn.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ อภิวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943243
thanyarat.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตภัค งามวาสีนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943243
krittapak.ng@cmu.ac.th
อาจารย์ ดิน บัวแดง
อาจารย์
053-943243
din.buadaeng@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปิยวิศว์ มูลขำ
อาจารย์
053943241
piyawit.moonkham@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลลา วิลัยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943243
villa.vilaithong@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ขวัญชนก กิตติวาณิชย์
อาจารย์
053943243
kwanchanok.kit@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทินกฤต สิรีรัตน์
อาจารย์
053943243
tinakrit.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์
อาจารย์
053943243
kittisak.su@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง
อาจารย์
053942999 ต่อ 115
ployjai.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ
รองศาสตราจารย์
053-943243
sing.s@cmu.ac.th