คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences) รับพิจารณาบทความวิชาการ และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences) จัดทำเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบตีพิมพ์ (Print) ได้เริ่มจัดทำในปี 2546 และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558)

ISSN 1685-9723 (Print) และ ISSN 2586-9604 (Online)

http://www.law.cmu.ac.th/research/cmujlss/

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ทางกฎหมายแก่สังคม


เป้าหมาย

บริการวิชาการทางกฎหมายโดยการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือทางกฎหมาย


โครงการสร้างการดำเนินงาน

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย แบ่งเป็น 4 ศูนย์ย่อย ตามภาระกิจต่างๆ ได้แก่

  1. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  2. ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
  3. ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
  4. ศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร / โทรสาร 053-942920
http://www.law.cmu.ac.th/lasc/