คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

Master of Science Program in Biochemistry (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

Master of Science Program in Anatomy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

Master of Science Program in Microbiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Parasitology (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

Master of Science Program in Toxicology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

Master of Science Program in Medical Physics (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Master of Science Program in Pharmacology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

Master of Science Program in Physiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Anatomy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

Doctor of Philosophy Program in Microbiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

Doctor of Philosophy Program in Biochemistry (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Biochemistry (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยากระดูกและฟัน

Doctor of Philosophy Program in Forensic Osteology and Odontology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Parasitology (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Pharmacology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Pharmacology (International Program) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก

Doctor of Philosophy Program in Clinical Epidemiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Clinical Medical Sciences (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Community Medicine (International) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Physiology (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)