คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
รองคณบดี
053-9443495
hathaikan.chow@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
รองคณบดี
053944305
ratanaporn.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวิภา ปิยะมงคล
รองคณบดี
053-944382
sirivipa.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
รองคณบดี
053944386
songwut.y@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
ผู้ช่วยคณบดี
053-944361
ampai.phrutiv@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-944351
nantawarn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ สุภากุล
ผู้ช่วยคณบดี
053-944370
sakon.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจริง รุ่งแจ้ง
ผู้ช่วยคณบดี
053944356
somjing.r@cmu.ac.th