คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Astronomy (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Astronomy (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้