คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

วารสาร "สังคมศาสตร์" ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียน Register เพื่อรับการแจ้งเตือนต่างๆ เกี่ยวกับวารสาร เช่น วารสารออกใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากท่านสนใจจะติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

วารสาร "สังคมศาสตร์"

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053943564 e-Mail: sscmujournal@gmail.com

สิ่งพิมพ์จำหน่าย

หนังสือจำหน่าย
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำหน่ายวารสารสังคมศาสตร์และหนังสือที่ตีพิมพ์จากผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สู่สังคมในวงกว้างและเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์และนักวิจัยมีการทำวิจัยมากขึ้น