ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ

Princess Sirindhorn IT Foundation Craniofacial Center

ศูนย์กลางการรักษาและสร้างนวัตกรรมเพื่อดูแลภาวะความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทั้งการรักษา การส่งต่อผู้ป่วยกับสหสาขาวิชาชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้

พันธกิจที่ 1 : บูรณาการการรักษาให้มีคุณภาพผ่านการทำงานรูปแบบเครือข่าย

พันธกิจที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและงานวิจัยในการรักษาโดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

พันธกิจที่ 3 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรักษา นวัตกรรมและงานวิจัย

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1