ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Chiang Mai University “Hariphunchai” Centre, Lamphun Province

ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมให้เกิดความพร้อมเพื่อประโยชน์ในการขยายงานทางวิชาการต่อไปอีกทั้งจากนโยบายการเปลี่ยนสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทำให้ต้องมีการจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อบริหารงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งสอดคล้องและเอื้อประโยชน์ให้ได้ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน 205 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ 053-553177, 053-553287 โทรสาร 053-553219

อีเมล

hec@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.hec.oop.cmu.ac.th/