โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiangmai University’s Historical Development Hall (Pin Mala Art Hall)

หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา) เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูล อนุรักษ์และจัดเก็บข้อมูลรูปภาพ สิ่งของทุกประเภทเกี่ยวกับประวัติและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้จัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่การรณรงค์ก่อตั้งมหาวิทยาลัยตลอดจนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงเปิดให้บริการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : +66 5394 3967
แฟกซ์ : +66 5394 3967

อีเมล

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://library.cmu.ac.th/pinmala/index.php