สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Office of the University Council

ปฏิบัติงานสนองงานของสภามหาวิทยาลัย และประสานงานกับฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดการที่ทันสมัย

เข้าสู่เว็บไซต์

วิสัยทัศน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแบบอย่างที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและเป็น Digital University Council Office

โครงสร้างการบริหารงาน

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1