สำนักทะเบียนและประมวลผล

Registration Office

ผู้นำการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เข้าสู่เว็บไซต์
พ.ศ. 2507 งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระยะแรกงานนี้ขึ้นอยู่กับกองกลาง เรียกว่า “แผนกทะเบียน” การทำงานทำเป็นลักษณะ 1 หน่วย กล่าวคือ ทำงานผสมผสานกันตั้งแต่งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานธุรการ งานตรวจสอบและรับรองผล

พ.ศ. 2509 เมื่อมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้แยกแผนกทะเบียนออกจากกองกลาง แล้วตั้งชื่อใหม่เป็น “กองบริการการศึกษา” สังกัดสำนักงานอธิการบดี

นับแต่นั้นมา มีการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จนกระทั่ง พ.ศ. 2532 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 106 ตอนที่ 93 หน้า 9 ถึงหน้า 13 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2532 มีผลบังคับใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2532

พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารงานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. สำนักงานสำนัก
  2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
  3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
  4. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
  5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
  6. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

และมีการปรับปรุงการแบ่งงานในสำนักงานสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้มีงานบริหารทั่วไป ในสำนักงานสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

พันธกิจ

  1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  2. จัดการและให้บริการระบบทะเบียนการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนประวัตินักศึกษา การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
  3. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

สมรรถนะหลัก

ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการระบบงานทะเบียนการศึกษา และการบริการทะเบียนนักศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร

บริการด้วยไมตรี เทคโนโลยีก้าวไกล สร้างสรรค์ความประทับใจ มุ่งมั่นในคุณภาพ

ค่านิยม

Reliable : เชื่อถือได้

Efficient : มีประสิทธิภาพ

Customer focused : ใส่ใจผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ

On time : ตรงเวลา

Responsive : ตอบสนองทันการณ์

Disciplined : เคร่งครัดในวินัย

Systematic : เป็นระบบ

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 22