ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องการ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)  

หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะเศรษฐศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/3/2563 15:49:26 น.
ไฟล์แนบ