จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะศึกษาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 15/1/2565 10:51:50 น.