ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ชุดสร้างความชื้นชนิดเติมน้ำอัตโนมัติ (Heated Breathing Tube with MR290) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/9/2565 10:24:17 น.