ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน 60 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน อัจฉริยะ จํานวน ๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด ราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะเศรษฐศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/3/2563 15:48:24 น.
ไฟล์แนบ