ประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักหอสมุด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/9/2564 15:48:16 น.