ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2564 วัสดุบริโภคประเภทปลาสด จำนวน 3 รายการ

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/9/2563 11:57:19 น.