คณะสังคมศาสตร์กับการวิจัยรับใช้สังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ โดย ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ได้จัดประชุมประเมินสถานการณ์และวางแผนการทำงาน ร่วมกับนักวิจัยชาวบ้านและชุมชนใน 4 พื้นที่ คือ 1.ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านขุนแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2.ชุมชนลัวะบ้านมืดหลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 3.ชุมชนลัวะบ้านกอกน้อย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ 4.ชุมชนลัวะบ้านเฮาะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ 'โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ (ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม' ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่มา : ภาพและข่าวจากเพจ 'ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช.'

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/cesdcmu.2009/
แกลลอรี่