Engineering CMU project awarded by Mekong – Lancang Fund- EV supply chain redesign towards SDG

6 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ Prospect Supply Chain for Small Battery Electric Vehicle (BEV) in Lancang-Mekong Region พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในฐานะนักวิจัยในโครงการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเเรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง - ล้านช้าง โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดสาขาความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่
(1) การพัฒนากลไกความร่วมมือภายใต้กรอบแม่โขง-ล้านช้าง
(2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง
(3) การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(4) การแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม
(5) การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในมิติด้านสาธารณสุข การขจัด
ความยากจน การพัฒนาชนบท รวมถึงการส่งเสริมเยาวชน สตรี และผู้พิการ

โครงการ Prospect Supply Chain for Small Battery Electric Vehicle (BEV) in Lancang-Mekong Region เป็น 1 ใน 13 โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับทุน และเป็น 1 ใน 18 โครงการของประเทศไทยได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างในปีนี้ ในวงเงิน 266,661 ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,148,217 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 150 ล้านบาท
แกลลอรี่