นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2019

2 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

             นางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ และนายนเรนทร์ฤทธิ์ ธนานุศักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดาราศาสตร์  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2019 ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2019 ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลงานของนางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ คือการวิจัย หัวข้อ Physical Properties Distribution of Galaxy Population in Abell 2142 Cluster ซึ่งเป็นการศึกษาวิวัฒนาการของกาแลกซี่ เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติของกาแลกซีทั่วไปมากยิ่งขึ้น และอาจนำมาใช้ในการทำความเข้าใจกาแลกซีทางช้างเผือกได้ ส่วนผลงานของนายนเรนทร์ฤทธิ์ ธนานุศักดิ์  คือการวิจัย หัวข้อ Luminosity Function of High-z Candidates at the Epoch of Reionization (z ≳ 6) in Cosmic Evolution Survey (COSMOS) Field ที่มุ่งศึกษาวิวัฒนาการของเอกภพ  

แกลลอรี่