CMUBS โดยศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษา "IELTS MOCK EXAM"

28 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบัน Westminster International แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3-4 ของคณะฯ เพื่อวัดระดับความรู้และทดสอบการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักศึกษา พร้อมเตรียมขยายผลสู่การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่