สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนมีนาคม 2564
     ทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้

1. Information Seeking + CMU OpenVPN เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดให้บริการ และวิธีติดตั้ง ใชังาน VPN กรณีอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.
- วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.
- วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

2. EndNote Program การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมจากแหล่งต่าง ๆ
- วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.
- วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.
- วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.

3. Guide to Getting Published การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการผลิตผลงานวิชาการ เช่น การคัดเลือกวารสาร การค้นหาดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร
- วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.
- วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

4. เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ
- วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.
- วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.

     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ https://cmu.to/cmultraining สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5394 4531

แกลลอรี่