ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรคและระบบการผลิตต้นไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายในโรงเรือน

24 เมษายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย วีรภัทร ปั้นฉาย นายสุวิทย์ บุญเรือง นักวิทยาศาสตร์เกษตร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณวิชยุตม์ พงศ์สกุล พนักงานวิเคราะห์และวางแผน 2) คุณกฤติยาภรณ์ แจ่มประจักษ์ พนักงานควบคุมการผลิต 3) คุณกานต์พิชชา รักษาจันทร์พนักงานควบคุมการผลิต บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรคและระบบการผลิตต้นไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายในโรงเรือน ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่