ศูนย์ CIC CAMT ร่วม MoU Cross Border e-Commerce (CBEC)

20 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) Cross Border e-Commerce (CBEC) ระหว่าง ศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สภานักธุรกิจไทย-ลาว สมาคมนักธุรกิจไทยในจีนภาคตะวันตกเฉียงใต้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการสร้างตัวแบบธุรกิจสำหรับการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน เพื่อร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สำหรับธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย-จีน” โดยศูนย์ CIC ทำหน้าที่ฝึกอบรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และทดลองตลาดในรูปแบบ C2C รวมไปถึงการร่วมมือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อการค้าปลีกและการตลาดสมัยใหม่ โดยส่งสินค้าข้ามพรมแดน ผ่านรูปแบบโครงการ Re-skill และโครงการ Up-skill เพื่อส่งเสริมนำผู้ประกอบการเข้าสู่แพลตฟอร์มการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนสู่ตลาดจีน
และในวาระสำคัญครั้งนี้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดจีน ในหัวข้อ “การส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce: CBEC)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มโอกาสใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนการรับมือให้ทันต่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ โลจิสติกส์และเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจำรณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

แกลลอรี่