สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์ PE Family Camp 62

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ นำโดย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ในสาขาฯ ร่วมจัดโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์ PE Family Camp 62" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักกันมากขึ้น เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษาในสาขาฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้กับสาขา และเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ซึ่งเป็นปัญหาที่อีกด้วย ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
แกลลอรี่