คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูดคุยความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุน JASSO (Japan student services organization) ณ Saga University จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น

28 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูดคุยความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ทุน JASSO (japan student services organization) ณ Saga University จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2566
.
ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา อาจารย์และนักวิจัยโครงการ Chiang Mai Learning City พร้อมด้วย นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม พูดคุยความร่วมมือ และประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ทุน JASSO จำนวน 9 คน ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Department of Civil Engineering and Architecture, Saga University

โดยมี Prof Dr. Mishima Nobuo, Vice President of International Affair และ Prof. Dr. Toyoda Ichihiko, Dean of Faculty of Science and Engineering พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และเจรจาความร่วมมือในระดับบัณฑิตศึกษาและการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

โดยกิจกรรมนี้ อยู่ภายใต้โครงการ Saga International Workshop 2023 เพื่อพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล ตลอดจนสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ทางวิชาการกับต่างประเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์สูงสุดอีกด้วย
แกลลอรี่