อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. สร้างผลงานวิจัยร่วมในโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกจากโรคเริมที่อวัยวะเพศ

8 กรกฎาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อาจารี รายะนาคร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยร่วมในโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกจากโรคเริมที่อวัยวะเพศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยชั้นนำของหลายมหาวิทยาลัย และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ มหาวิทยาลัยยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งนักวิจัยอื่น ๆ จาก มหาวิทยาลัยโมนาช มาเลเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ พบผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์อย่างมหาศาลในระดับโลกจากโรคเริมที่อวัยวะเพศ โดยได้ตีพิมพ์ในวารสาร ‘BMC Global and Public Health’ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 Doi: https://doi.org/10.1186/s44263-024-00053-6
การประเมินภาระโรคมาจากการศึกษาระดับโลกแยกตามประเทศจำนวน 194 ประเทศ โดยแบ่งกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ตามการจำแนกขององค์การอนามัยโลก และจัดกลุ่มระดับรายได้ของแต่ละประเทศตามการจำแนกสถานะของธนาคารโลก เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกของการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศและภาวะแทรกซ้อน ผลการวิจัยแสดงถึงผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกจากโรคเริมที่อวัยวะเพศและสะท้อนถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีมาตรการการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าภาวะโรคดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขและการสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานนับหมื่นล้านดอลลาร์สากล (International dollars; I$) ในแต่ละปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาวัคซีนป้องกันที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าปัจจุบันจะมียาต้านไวรัสในการรักษาโรคเริมซึ่งสามารถบรรเทาอาการได้ แต่ยาต้านไวรัสไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อและการกลับเป็นซ้ำได้ วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยจะช่วยลดภาระโรคและความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคติดเชื้อดังกล่าวได้”


Research reveals enormous global economic impact of genital herpes
Chiang Mai, July 3, 2024 – Ajaree Rayanakorn, PhD, Assistant Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, is a co-researcher in a research project on global economic impact of genital herpes. The study was led by Nathorn Chaiyakunapruk, PharmD, PhD, Professor of the University of Utah, in collaboration with the World Health Organization alongside other researchers from Monash University Malaysia, Mahidol University, and Bristol University. The research paper is published in the journal BMC Global and Public Health, on July 2, 2024 (Doi: https://doi.org/10.1186/s44263-024-00053-6).
The study covers 194 countries categorized by WHO regions and World Bank income levels. It is the first ever global estimates of economic costs caused by genital herpes infections and their related complications. The research estimates the global economic impact of genital herpes and suggests the urgent needs for the prevention of herpes transmission. The key findings reveal that every year genital herpes infections lead to billions of international dollars (I$) in health care expenditures and productivity losses. Thus there is a critical need for accelerated development of effective HSV vaccines. Current treatment, such as antiviral drugs, can alleviate symptoms but do not prevent transmission or recurrence of the infection. A safe and efficacious vaccine could significantly reduce the health and economic burden of HSV infections globally.
More information on herpes: https://www.who.int/…/fact…/detail/herpes-simplex-virus
Let’s Talk Herpes video explainer: https://www.youtube.com/watch?v=U_r36QCnTPY
Email: ajaree.rayanakorn@cmu.ac.th
Telephone: +66 5393 5359

แกลลอรี่