คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี การเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมพูดคุยแนวทางการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้สนับสนุนงานด้านการศึกษาและการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

21 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณสุมาลี ลู่ควร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี การเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมพูดคุยแนวทางการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้สนับสนุนงานด้านการศึกษาและการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่