พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562-13 กุมภาพันธ์ 2563


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์   https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1126173
แกลลอรี่