หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

1 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกให้แก่ หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน ได้แก่ 1) ขอบข่ายการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ISO 14064-1:2006) ได้แก่ สาขาการผลิตพลังงานและการจัดการพลังงานไฟฟ้า สาขาอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป สาขาการสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์ และ 2) ขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ISO 14064-2:2006) ตามแนวทางการตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยของค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้แก่ สาขาพลังงานภาคอุตสาหกรรม และสาขาความต้องการพลังงาน ทางหน่วยวิจัย ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกแก่องค์กรหรือสถานประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อมายังหน่วยวิจัยฯ ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ 053 942 086 และเว็บไซต์ www.3e.world/post/45
แกลลอรี่