วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International College Consortium International Conference ครั้งที่ 6

7 มีนาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International College Consortium International Conference ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีหัวข้อหลักของงานว่า “Next Normal, Next Move towards SDGs” โดยในพิธีเปิด ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบธงเจ้าภาพต่อจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International College Consortium International Conference ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป และในส่วนการคัดเลือกผลงานวิจัย การนำเสนอ และการวิพากษ์ผลงาน ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีฯ และ อ.ดร.จักรพงศ์ ขึ้นแสน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ร่วมเป็นผู้วิพากษ์ผลงานวิจัยในขั้นตอนดังกล่าวด้วย
แกลลอรี่