นศ.ป.เอก วิทยา มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ Posco-Thainox Metallurgy Award ในงานการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13

9 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

                น.ส.สุพิชฌา มูลงาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Posco-Thainox Metallurgy Award ในงานการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (Thailand Metallurgy Conference, TMETC13 : The Next Constellation of Metallurgist Community) ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 จากผลงานเรื่อง “Newly Developed 2101 Lean Duplex Stainless Steel and 316L Austenitic Stainless Steel Welded by Flux-cored Arc Welding” ซึ่งมีผู้ร่วมวิจัยคือ นส.ปราณปรียา วังจินา ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และดร.ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน The research institute of Sweden
แกลลอรี่