อาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

16 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Alexander von Humboldt Foundation เพื่อทำวิจัย และประสานงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในช่วงวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

โดยเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องของทุน Renewed stay in Germany เป็นเวลารวม 3 เดือน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในช่วง 2 เดือนในปี พ.ศ. 2562 โดยมีฐานปฏิบัติงานหลักที่ Karlsruhe Institute of Technology (KIT) เมือง Karlsruhe แต่ด้วยสถานการณ์อันเนื่องจากโควิด-19 จึงเป็นผลให้ต้องงดกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมต่อในปี พ.ศ.2566 นี้ โดยมีฐานปฏิบัติงานหลักที่ Technische Universitat Berlin (TU Berlin) เมืองเบอร์ลิน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรในหลายรุ่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันการศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ KIT, TU Berlin, University of Bremen (UB) และ Hamburg University of Applied Sciences (HAW) รวมถึงการได้รับทุน Georg Foster Fellowship ของนักวิจัยรุ่นใหม่ (ดร.กนกวรรณ คิวฝอ) และการพัฒนาวิธีอย่างง่ายในการติดตาม (monitoring) ของสารบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ร่วมในกิจกรรม


แกลลอรี่