นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคกาแรพทย์ ผ่านเข้ารอบโครงการ "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 9

29 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์นางสาวมัลลิกา โอศิริพันธุ์ นักศึกษาปริญญาโท และ นายสุรจิต ชัยภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีม Smart Tech Lab ผ่านเข้ารอบโครงการ "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 9" ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

จากการนำเสนองานวิจัยชุดตรวจการกลายพันธุ์ของยีนส์โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทีม Smart Tech Lab ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท และเป็น 1 ใน 3 ทีม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนพฤศจิกายน 2564
 
แกลลอรี่