ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์


       คณะวิทยาศาสตร์ได้ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 มีดังนี้

แกลลอรี่