นายอภิสิทธิ์ อนันทวรรณ รหัส 601635912 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ อนันทวรรณ รหัส 601635912 วิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดสรรพอร์ทการลงทุนสำหรับเงินดิจิตอลภายใต้ข้อจำกัดเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่