ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมหารือการจัดการศึกษาระบบ Credit Bank กับผู้บริหาร สพม.34

6 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะ ร่วมประชุมหารือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาในระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ในระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่