คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพจัดงาน International Symposium for Asian MOT Education (ISAME) ประจำปี 2022

29 มีนาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน International Symposium for Asian MOT Education (ISAME) ประจำปี 2022 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 – 14.15 น. และ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 12:00 – 16:00 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริการธุรกิจ ร่วมกับ Professor Yoshiyuki Matsuura (AIC Director) เป็นผู้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปจากสมาชิก Asia MOT Consortium (AMC)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “X-shaped Education for Management of Technology” และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ“Edutech for Transdisciplinary Learners”  ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ประกอบไปด้วยการบรรยายและการร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Pursuing Transdisciplinary Education” จากตัวแทนสมาชิก Asia MOT Consortium (AMC) ประกอบด้วย Da Nang University, University of Teknologi Malaysia, University Teknologi Mara, University of Kelaniya, Yamaguchi University และ Chiang Mai University Business School โดยบรรยากาศภายในงานเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแสดงความคิดเห็นผ่านตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาแบบการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ รวมทักษะที่หลากหลาย ใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับสังคม มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เรียนรู้แบบตลอดชีพ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เป็นต้น

ทั้งนี้ Asia MOT Consortium (AMC) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเครือข่ายใน ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมมือกันหาแนวคิดพัฒนาแผนงานด้านการศึกษาและวิจัย

แกลลอรี่