ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT)

9 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID : 962 4262 1595

เวลา 08:30-09:00น. กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
และการบรรยายหัวข้อ "บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม"

เวลา 09:00-10:00น. บรรยาย หัวข้อ "ระบบและกลไกสนับสนุนการเตรียมผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 10:00-10:30น. บรรยาย หัวข้อ "การเข้าสู่ THE Impact Rankings"
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีด้านการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 10:30-11:00น. บรรยาย หัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม: กรณีของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 11:00-12:00น. เสวนาประสบการณ์งานวิชาการ "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม"
ดำเนินการเสวนา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา 12:00น. กล่าวปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ตำเนินรายการโดย ดร. ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัดนโกสินทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-503-2628-9
engagementthailand2019@gmail.com

แกลลอรี่