ความรู้เรื่อง " โรคลมชัก " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

6 ตุลาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
ผศ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์
อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://cmu.to/v5Tdahttps://www.youtube.com/watch?v=s6sLWonTO9c

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#โรคลมชัก
แกลลอรี่