ฝ่ายสื่อสารองค์กรวิทยา มช. จัดสัมมนา PROACTIVE PR & PR NETWORK 2023 เสริมทักษะสื่อสารทีม PR วิทยา มช.

22 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 "PROACTIVE PR & PR NETWORK 2023” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยาย หัวข้อ : ทิศทางการสื่อสารองค์กร ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2566-2567 และได้รับเกียรติจากคุณพิสิฏฐ์ เศรษฐเสถียร LINE@ Certified Coach ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 50 บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่าน Zoom Meeting

โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและผู้แทนจากภาควิชาและศูนย์ ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับฟังแนวทางการสื่อสารองค์กรของคณะ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงาน และเป็นการเสริมความรู้และศักยภาพใหม่ๆ ให้กับตนเอง
แกลลอรี่