คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Kindai University, Japan ในโครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น "Tentative Program Kindai Short Study Visit 2023 7th – 11th August 2023"

10 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno Assoc. Prof. Dr. Masaomi Kimura Prof. Dr. Nobumasa Hatcho และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 9 คน จาก Kindai University, Japan ในโครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น "Tentative Program Kindai Short Study Visit 2023 7th – 11th August 2023" โดยจัดให้มีการเรียนรู้ด้านการเกษตร การเยี่ยมชมหน่วยงานในคณะ ร่วมกับวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะฯ ในอนาคต
แกลลอรี่