ทีมวิจัย AI มช. สร้างผลงานคว้ารางวัล Best Paper Award ระดับนานาชาติ

6 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากห้องวิจัยปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory: CI Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Institute) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย โดย รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล และ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Green and Human Information Technology 2019 จัดโดย Institute of Electronics and Information Engineers (IEIE, since 1946) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562

บทความ A Novel Self Organizing Feature Map (SOFM) for Uncertain Data โดย รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล และ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นงานวิจัยที่นำเสนอวิธีการใหม่ในโลกของ AI เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล วิธีการดังกล่าวทำให้สามารถใช้งาน SOFM กับข้อมูลที่เป็นตัวแปรภาษา (Linguistic variable) ได้เป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้เลขฟัซซี (Fuzzy number) แทนการใช้ข้อมูลที่เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นอย่างที่เคยเป็นมา วิธีการนี้จึงเป็นงานวิจัยพื้นฐานที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และสร้างผลกระทบกับระบบ AI ในแวดวงต่างๆ ได้ทั่วโลก โดยในปัจจุบันทีมวิจัย AI มช. ได้ดำเนินการสร้างระบบ AI ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ กองทัพ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ฯลฯ ครอบคลุมปัญหาด้าน Big data, Data mining, Data prediction, Pattern analysis ฯลฯ
แกลลอรี่