พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3

30 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 (Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practitioner) จัดโดย งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุนหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร คุณชมพูนุท ทิพย์ฝั้น หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ กล่าวรายงาน และ คุณสุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวให้โอวาท ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
.
ขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กรฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

แกลลอรี่