ผู้บริหารคณะฯเดินทางเข้าหารือร่วมกับ Prof. Dr. Ryo Funada คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น

18 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เดินทางเข้าหารือร่วมกับ Prof. Dr. Ryo Funada คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ในการต่อยอดความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และบุคลากร รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างสองสถาบัน ให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางพัฒนาตามแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น และเข้าดูงาน ณ Center for Infectious Disease Epidemiology and Prevention Research โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Tetsuya Mizutani และ Asst. Prof. Hitoshi Takemae ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
แกลลอรี่